Home » Events | News » САНДАНСКИ РЪН 2016 г.

САНДАНСКИ РЪН 2016 г.

САНДАНСКИ РЪН 2016 г.

Организатор: МОНТБГ

Със съдействието на: Община Сандански, ППС - отряд гр. Сандански

Медиен партньор: Go To Sandanski

Дата на провеждане:  27.03.2016 г.

Старт/Финал:  Плувен интернат - Градски Парк –  гр. Сандански (до Интерхотел Сандански)

Такса участие: 15 лв.

Регистрация и получаване на стартови номера: 09.00 ч. до 10.30 ч.

Старт: 11.00 ч.

Регистрация онлайн:

(само регистрираните до 08.30 ч. на 25.03.2016 г. получават домашен хляб).

 

Тел.: 0898 48 17 55

Трасе 6 км, 290 Д+  – Паркът, езерото, изкачване към акропола, пътеките между Поленица и Резиденцията, преминаване през  Резиденцията, пътеките надолу, излизане на Спешна помощ.

Подкрепителен пункт: Старт/Финал (всеки завършил участник получава питка домашно месен здравословен хляб от пълнозърнести брашна, килограм домашно отгледани ябълки/киви).

Трасе 9 км, 360 Д+ – Парка, езерото, изкачване към акропола, пътеките между Поленица и Резиденцията, преминаване през  Резиденцията,  спускане към  хотел ЕДИА, малко асфалт надолу, изкачване от хотел „Перун” по пътеките, спускане и излизане на Спешна помощ.

Подкрепителни пунктове:  хотел Едиа (вода), Старт/Финал (всеки завършил участник получава питка домашно месен здравословен хляб от пълнозърнести брашна, килограм домашно отгледани ябълки/киви).

Трасе 27 км, 1150м Д+  - Парка, изкачване към акропола,  пътеките между Поленица и Резиденцията, минаване през Резиденцията,  пътеките между  Резиденцията и хотел ЕДИА, Голем Цалим, Лески, параклиса на св. Йоан Кръстител, билото над  м.Стожа  към водохващането, по хидромелиорацията до м.Стожа и спускане по пътека в м.Стожа, минаване през Лиляново, по пътя за с.Плоски до вр.Барата и спускане към гр.Сандански, спускане по стръмния път за Санаториума, през  Стадиона, шестоъгълния фонтан, финал.

Подкрепителни пунктове:  

- близо до хотел Едиа (вода).

- с.Голем Цалим - полезни домашно приготвени енергийни напитки (вода,мед,студен чай/сироп)+ фурми/ябълки.

- м.Стожа/с.Лиляново - полезни домашно приготвени енергийни напитки (вода,мед,студен билков чай/сироп) + фурми/ябълки, домашни пълнозърнести курабийки.

- Старт/Финал (всеки завършил участник получава питка домашно месен здравословен хляб от пълнозърнести брашна, килограм домашно отгледани ябълки/киви).

Маркировка:  Ленти +

Зелен спрей – 6 км.

Син спрей – 9 км.

Червен спрей – 27 км (първоначално следвате трасето на 9 км - син спрей и на хотел Едиа ще ви отклонят обратно нагоре по пътеката).

Категории: Мъже (18+), Жени (18+), Юноши (18-).

Контроли:

На асфалта при езерото / Бърза помощ

В боровата гора

На Резиденцията - в горната част

Голем Цалим

Стожа/Лиляново

Вр. Барата

На входа на Сандански

На отклонението за Стадиона

Награден фонд:

Медали

 

За контакт:

Иван Стоянов

тел.: 0898 48 17 55

www.montbg.com

SANDANSKI RUN 2016

Organizer: MONTBG

Supporters: Municipality of Sandanski, Mountain Rescue Team of Sandanski

Media partner: Go To Sandanski

Date of the event: 27th March 2016

Start/Finish:  Swimming school – Town’s Park – Sandanski (just next to Interhotel Sandanski)

Participation fee: 15 BGN or if you pay in euro - 10 euros.

Registration and start numbers: from 09.00 h to 10.30 h

Start: 11.00 h

Online registration:

(only people that are registered up to 8.30 h on 25th March 2016 will receive homemade wholemeal bread)

Phone: +359 898 48 17 55

Track 6km, 290 D+  – The Park, lake, ascent towards the acropolis, trails in the pine forest between Polenitsa and the Residence, way through the Residence, descent on the trails, way next to Emergency Aid Service, Finish.

Supply point: Start/Finish

Track 9km, 360 D+ The Park, lake, ascent towards the acropolis, trails in the pine forest between Polenitsa and the Residence, way through the Residence, way down to EDIA hotel, 100m asphalt, ascent from hotel Perun descent on the trails, way next to Emergency Aid Service, Finish.

Supply points: near hotel Edia (water), Start/Finish.

 

Track 27km, 1150 D+ - The Park, lake, ascent towards the acropolis, trails in the pine forest between Polenitsa and the Residence, way through the Residence, way down to EDIA hotel, 50m asphalt and straight way up, Golem Tsalim hamlet, Chapel of St. John the Baptist, the ridge above Stozha towards the hydromelioration, the dirt road along the hydromelioration to hamlet Stozha then way down to Stozha, way through Lylianovo village, along the dirt road to Ploski village to Barata peak and way
down to Sandanski, descent on the steep road towards the Sanatorium, through the Stadium, hexagonal fountain, Finish.

Supply points:  village Golem Tsalim,  hamlet Stozha/Lilyanovo village, Start/Finish.

- Hotel Edia (water).

- Village Golem Tsalim – healthy homemade energy drinks  (water, honey,  cold herbal tea/syrup) dates/apples, whole meal homemade cookies.

- Stozha hamlet/Lilyanovo village – healthy homemade energy drinks  (water, honey,  cold herbal tea/syrup) dates/apples, whole meal homemade cookies.

- Start/Finish (every finisher receives one wholemeal homemade bread+1kg homegrown apples/kiwis).

Marking:  Bands +

Green paint spray – 6 km track.

Blue paint spray – 9 km track.

Red paint spray – 27 km (initially you follow the blue 9 km track and then deviation straight uphill near hotel Edia).

Categories: Men (18+), Women (18+), Juniors (18-).

Check points:

On the asphalt road near the lake/Emegency Aid

In the pine forest

The Residence – upper part

Near Edia hotel

Below checkpoints for 27km track

Golem Tsalim village

Stozha hamlet / Lilyanovo village

Barata peak

At the entrance in Sandanski

At the deviation towards the Stadium

Prize:

Medals

 

Contact us:

Ivan Stoyanov

Phone: +359 898 48 17 55

www.montbg.com

 


Registration

I Agree

 


© 2013 Peter Petrov. All images and materials are copyright protected. Unauthorized use without written permission is strictly prohibited.

© 2013 Peter Petrov. All images and materials are copyright protected. Unauthorized use without written permission is strictly prohibited.